About Driving School

About Driving School
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

Tain, 9870 St Vincent Place, Glasgow, DC 45 Fr 45

+1 (800) 216 2020

info@example.com

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en acties die door RijopleidingvanMarco.nu worden gegeven.
1.) Aanmelding
Aanmelding voor een pakket dient schriftelijk te geschieden door inzending of mailen van een door RijopleidingvanMarco.nu in de intest les verstrekt inschrijfformulier.
Inschrijving via de website is puur informatief voor het achterlaten van de gegevens van de cursist.
Inschrijfformulieren dienen volledig en correct ingevuld en ondertekend aan RijopleidingvanMarco.nu te worden geretourneerd. Indien betaling via uw bedrijf plaatsvindt dient u dit vooraf op het inschrijfformulier te vermelden.
Inschrijfformulieren van RijopleidingvanMarco.nu dienen te worden ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.
Indien een actie of korting wordt afgenomen bij RijopleidingvanMarco.nu is de cursist verplicht daarbij een tussen tijdse toets en examen af te nemen. Indien actie wordt afgenomen zijn kortingen niet van toepassing. kortingen worden door RijopleidingvanMarco.nu gegeven over het bedrag aanvraagkosten examen.
RijopleidingvanMarco.nu kan, zonder opgaaf van reden(en), cursisten afwijzen.
De acceptatie van een ondertekend inschrijfformulier heeft tot gevolg dat de aanmelder en RijopleidingvanMarco.nu een overeenkomst hebben waarvan deze cursusvoorwaarden deel uitmaken.
2.) De cursus en opleiding
RijopleidingvanMarco.nu geeft de cursus of opleiding overeenkomstig met de in onze documentatie en/of offerte omschreven methoden.
RijopleidingvanMarco.nu draagt zorg voor het bij de opleiding behorend lesmateriaal.
Cursusmateriaal, boeken blijven ten aller tijden eigendom van RijopleidingvanMarco.nu tenzij dit door een factuur anders is te bewijzen.
Digitale documenten dienen na afloop door de leerling te worden vernietigd en mogen niet aan derden worden doorgegeven. Wanneer dit wel gebeurd zullen de bijkomende kosten hiervoor door RijopleidingvanMarco.nu worden doorberekend aan de cursist
3.) Annulering (praktijk)
Bij annulering hanteren wij de volgende regels:
1. zich te houden aan de door de RijopleidingvanMarco.nu vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door RijopleidingvanMarco.nu wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
2. de volledige lesprijs aan RijopleidingvanMarco.nu te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur.
Afzegging dient tijdens de kantooruren van RijopleidingvanMarco.nu te gebeuren en dient telefonisch of via Whats app te worden gedaan. Een te laat (binnen 48 uur) afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad; Bewijs dient hiervoor overlegd te worden .
3.Indien een cursist slechts een gedeelte van de opleiding / pakket waarvoor hij/zij heeft ingeschreven heeft bijgewoond, zal geen restitutie van lesgelden door RijopleidingvanMarco.nu plaatsvinden.
Uitzondering op deze regel is wanneer de rijschool in gebreken blijft en hierdoor de lessen niet gevolgd kunnen worden. Hiervan is sprake wanneer er geen plaats vrij is om te lessen binnen de gestelde openingstijden in de agenda van van RijopleidingvanMarco.nu
Indien er vanuit het oogpunt van de rijschool sprake is van goodwill ten opzichte van de cursist kan het overgebleven te goed aan lessen worden terug gestort met in achtneming van de alsnog in rekening gebrachte annuleringskosten. Op examen gelden en administratiekosten zal in deze geen resistutie plaatsvinden.
1. c) Examen: indien de examenaanvraag is getekend, dient het volledige examengeld aan RijopleidingvanMarco.nu te worden voldaan. Restitutie is niet mogelijk.
Pas wanneer het examen geld is voldaan wordt door RijopleidingvanMarco.nu een examen aanvraag gedaan.
RijopleidingvanMarco.nu is ten alle tijden gemachtigd rijlessen af te zeggen of in overleg met de leerling te verplaatsen. Indien dit op verzoek van RijopleidingvanMarco.nu gebeurd worden hiervoor geen kosten berekend.
4.) Betaling
1. RijopleidingvanMarco.nu is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les per bank aan RijopleidingvanMarco.nu te voldoen.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles per bank aan RijopleidingvanMarco.nu worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken per bank aan RijopleidingvanMarco.nu te worden voldaan, tenzij schriftelijk met RijopleidingvanMarco.nu anders overeengekomen.
3. RijopleidingvanMarco.nu is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te wijzigen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden.
4. Betalingen aan RijopleidingvanMarco.nu geschieden alleen per bank en nooit contant
c.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur is. RijopleidingvanMarco.nu gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten.
5. Indien cursist 7 dagen na de termijn genoemd in het vorige lid nog niet aan RijopleidingvanMarco.nu heeft betaald, kan . RijopleidingvanMarco.nu de cursist schriftelijk in gebreke stellen waarna hij door verloop van 7 dagen in verzuim is. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt.
6. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door RijopleidingvanMarco.nu
uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
7. Indien de cursist in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan RijopleidingvanMarco.nu de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is RijopleidingvanMarco.nu gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.
Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan RijopleidingvanMarco.nu in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie RijopleidingvanMarco.nu zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag.
8. Indien de cursist in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is RijopleidingvanMarco.nu gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de cursist schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn.
Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. RijopleidingvanMarco.nu dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.
5.) Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid
(praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets),
verder te noemen: het onderzoek
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste) per bank aan RijopleidingvanMarco.nu te worden voldaan.
2. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de cursist niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan RijopleidingvanMarco.nu, of omdat de cursist geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de cursist.
3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de cursist en de vakantieperiode bij de aanvraag van het onderzoek aan RijopleidingvanMarco.nu is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de verkeersschool.
4. RijopleidingvanMarco.nu is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de cursist een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.
Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.
6.) Onderzoek naar de rijvaardigheid
1. Indien het CBR, de CCV of het BNOR of andere betreffende exameninstantie het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan . RijopleidingvanMarco.nu de cursist het lesgeld van de rijles in rekening brengen voor
het opnieuw vastgesteld onderzoek.
2. Indien de cursist het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
3. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 3
4. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;
5. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de CCV of de deskundige van het BNOR of andere betrffende exameninstantie wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig beschikbaar is; zal RijopleidingvanMarco.nu ervoor zorgen dat voor de cursist een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de cursist dit wenst. RijopleidingvanMarco.nu staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder examenkosten voor de cursist.
6. Het onderzoek CBR zal door . RijopleidingvanMarco.nu in een door . RijopleidingvanMarco.nu te bepalen examenplaats worden aangevraagd. Cursisten kunnen dit van te voren navragen.
7.) Algemeen
De cursist mag het door RijopleidingvanMarco.nu opgestelde lesmateriaal uitsluitend zelf gebruiken. Het auteursrecht van het lesmateriaal berust bij RijopleidingvanMarco.nu.
Indien een cursist zich te laat bij . RijopleidingvanMarco.nu voor een examen afmeldt (zie 3.c), te laat op een examen verschijnt of in het geheel niet aanwezig is zal het volledige examengeld worden berekend.
Indien een cursist de benodigde documenten niet kan overhandigen bij het examen, dan zal het volledige examengeld door . RijopleidingvanMarco.nu worden berekend.
RijopleidingvanMarco.nu is ten alle tijden gemachtigd rijlessen af te zeggen of in overleg met de cursist te verplaatsen. Indien dit op verzoek van RijopleidingvanMarco.nu gebeurd worden hiervoor geen kosten berekend.
Indien een examen door het CBR wordt uitgesteld door weersomstandigheden wordt alleen de examenoproep door het CBR vergoed, gemaakte kosten omtrent de lesauto zijn voor de cursist zelf .
Voor een (in-) her-haal examen moet de huur van de lesauto opnieuw aan RijopleidingvanMarco.nu worden voldaan.
Alle rijlessen worden per 2 lesuren per cursist door RijopleidingvanMarco.nu afgesproken. Hiervoor geld dat 1 lesuur gelijk is aan 55 minuten of een minimum van 30 kilometer per les uur. Alle lessen zijn individueel, hiervan zal in geen geval worden afgeweken. Tijdens rijlessen mag er niet worden meegereden door anderen dan cursisten of medewerkers van RijopleidingvanMarco.nu.
De cursist is ten alle tijden verplicht zich beschikbaar te stellen voor rijlessen binnen de reguliere openingstijden van rijopleidingvanMarco. nu tenzij dit vooraf anders schriftelijk op het inschrijfformulier is overeengekomen.
Mocht de cursist niet aan deze voorwaarden kunnen voldoen is er geen resistutie van betaalde lesgelden mogelijk.
Spoedopleidingen kunnen worden afgesproken in 2 lesuren of meer tot een maximaal 4 lesuren en zijn individueel tenzij anders afgesproken. Indeling en tijd zullen door RijopleidingvanMarco.nu worden gedaan.
De cursist is verplicht de dagen waar indeling voor de spoedopleiding plaats vindt geheel vrij te plannen. Wanneer indeling niet kan plaats vinden door dat de cursist geen tijd heeft zullen de kosten door RijopleidingvanMarco.nu worden doorberekend.
RijopleidingvanMarco.nu zal altijd de kwaliteit en verkeersveiligheid in de gaten houden en waarborgen waar zij dit kan.

8.)Privacy beleid
RijopleidingvanMarco.nu verwerkt ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke u met RijopleidingvanMarco.nu aangaat persoonsgegevens. RijopleidingvanMarco.nu verwerkt uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbeschermingsbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018.
Bij het aangaan van de lesovereenkomst, waar het privacybeleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek RijopleidingvanMarco.nu uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden.
9.)Geheimhoudingsverklaring
RijopleidingvanMarco.nu verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de cursus- les- ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke u met RijopleidingvanMarco.nu aangaat van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. RijopleidingvanMarco.nu garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens van cursisten, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.